WWF Adria

Misioni i WWF është të ndalohet degradimi i ambientit natyror, dhe të ndërtohet një e ardhme ku njerëzit mund të jetojnë në harmoni me natyrën.
Në mënyrë që t'i arrijë këto qëllime, WWF i ndan në dy pjesë:
- Biodiversiteti
- Gjurmë
E para, siguron që rrjeta e jetës në Tokë - Biodiversiteti - është i shëndetshëm për gjenerata me radhë. Ne po fokusohemi në ruajtjen e vendeve dhe specieve që janë në gjendje kritike dhe janë të rëndësishme për ruajtjen e biodiversitetit të Tokës.
E dyta, është të zvogëlojë ndikimin negativ të aktivitetit njerëzor - gjurma jonë ekologjike. Ne po punojmë të sigurojmë që burimet natyrale të domosdoshme për jetë -tokë, ujë ajër - të jenë sa më të qëndrueshme.