Misioni ynë

Misioni i TOKA është të përshpejtojë ndryshimin shoqëror në Kosovë duke investuar në rininë e saj. Fokusi i posaçëm i TOKA-s është tek rinia që vjen nga  komunitetet në nevojë, të cilët luftojnë për të arritur potencialin e tyre të plotë për shkak të rrethanave të tyre socio-ekonomike, gjinore ose etnike. 

Vizioni ynë është 'Rinia kosovare e fuqizuar, të cilët janë agjentët e ndryshimit pozitiv - sot dhe nesër'.

Për të përmbushur misionin e saj, TOKA, me bashkëpunëtorët e saj:

- Studion situatën dhe trendet në lidhje me rininë, arsimin dhe kontekstin e fuqisë punëtore në Kosovë dhe rajon, si dhe praktikat më të mira në të gjithë botën;

- Zhvillon dhe zbaton programe që ndihmojnë në përmirësimin e aftësive, punësimit dhe qytetarisë aktive të të rinjve;

- Ndërhyn për politika dhe praktika më të mira në arsim dhe zhvillimin e të rinjve;

- Bashkëpunon me qeveritë qendrore / lokale, aktorët lokalë dhe rajonalë që kanë qëllime dhe synime të ngjashme;

- Përdor ekspertizë për të zhvilluar shërbime  të ardhurat nga të cilat kontribuojnë në qëndrueshmërinë afatgjate të TOKA-s.

të arrijmë ndryshim shoqëror në Kosovë